Kayıtlar

Ocak, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Eğitim Üzerine

Resim
Eğitim, TDK'nın yaptığı tanıma göre, Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

Prof. Dr. Selahattin Ertürk’e göre de: “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir” (Ertürk, 1984: 12).
Eğitimin insan hayatında çok önemli bir yer tuttuğunu bireyin doğumundan itibaren sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışmasına, kendini ve çevreyi keşfetmesine gözlemlerimiz sonucu ulaşıyoruz. 
İnsan, eğitime ihtiyaç duyan tek varlıktır. Çünkü eğitimden biz ahlaki terbiye ile birlikte bakıp büyütmeyi (çocuğun bakılıp doyurulması), umumi talim ve terbiyeyi anlamalıyız. Buna göre insan birbiri ardı sıra bebeklik [bakım ve beslenmeye muhtaç olma], çocukluk [talim ve terbiyeye muhtaç olma] ve talebelik [tahsil ve irşada muhtaç olma] evrelerinden geçer.
İnsan anc…